دسترسی سریع به :

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

.

تلفنخانه مرکزی

تلفنخانه مرکزی

42340640

نمابر دبیرخانه42340626

034

سیرجان- بلوار سید جمال اسدآبادی- جنب پارک ترافیک شهربازی- کدپستی7816916338

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کدشهر

نشاني

1

دکتر سید علی رضوی نسب

رئیس دانشکده

42340610

42340611

42340626

034

سیرجان- بلوار سید جمال اسدآبادی- جنب پارک ترافیک شهربازی

2

دکتر محمد قاسم زاده

معاون توسعه مدیریت و منابع

42340610

42340611

42340626

034

سیرجان- بلوار سید جمال اسدآبادی- جنب پارک ترافیک شهربازی

3

دکتر حسن نصرالله پور

معاون درمان

42340627

42340630

034

سیرجان- بلوار سید جمال اسدآبادی- جنب پارک ترافیک شهربازی

4

دکترمحمد موقری پور

معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت

42262577

42262577

034

سیرجان- خیابان تختی- کوچه بهداشت

5

دکتر محمودرضا مسعودی

معاون آموزشی،تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی

42202051

42232053

034

سیرجان-خیابان ابن سینا-مجتمع آموزشی درمانی امام رضا(ع)

6

دکتر عباس فخریان

مدیرغذا ودارو

42340633

42340634

034

سیرجان- بلوار سید جمال اسدآبادی- جنب پارک ترافیک شهربازی

7

دکتر محمد بختیاری

رئیس بیمارستان امام رضا(ع)

41524407

42340300

034

سیرجان- بلوار هجرت

8

علیرضا گرگینی

رئیس اداره حراست

42340636

42340638

034

سیرجان- بلوار سید جمال اسدآبادی- جنب پارک ترافیک شهربازی

9

علی عزت آبادی پور

مسئول بازرسی

42340623

42340624

034

سیرجان- بلوار سید جمال اسدآبادی- جنب پارک ترافیک شهربازی

10

دکترعباس فخریان

رئیس مرکز اورژانس

42205454

42202056

034

سیرجان-خیابان ابن سینا-مجتمع آموزشی درمانی امام رضا(ع)

11

دکتر مصطفی کاشانی

رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات

42340620

42340626

034

سیرجان- بلوار سید جمال اسدآبادی- جنب پارک ترافیک شهربازی

12

مهدی باسفهرجانی

رئیس روابط عمومی

42340610

42340613

42340626

034

سیرجان- بلوار سید جمال اسدآبادی- جنب پارک ترافیک شهربازی