دوشنبه 11 مرداد 1400 | Monday 2 August 2021

دانشکده پزشکی سیرجان - ارتباط با کارشناسان آموزش

 
نام و نام خانوادگی: حمیده رفعتی
سمت: کارشناس نظام‌وظیفه، انصراف دانشجو و  دانش‌آموختگان
مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی
تلفن تماس: 034-42234512 داخلی 542
آدرس: سیرجان، خیابان ابن‌سینا، مجتمع آموزشی درمانی امام رضا (ع)، ساختمان دانشکده پیراپزشکی
    
  

شرح وظایف

 

 
نام و نام خانوادگی: فاطمه جهانشاهی
سمت: مسئول واحد ثبت‌نام و پذیرش
مدرک تحصیلی: کارشناسی مامایی
تلفن تماس: 034-42234512 داخلی 528
آدرس: سیرجان، خیابان ابن‌سینا، مجتمع آموزشی درمانی امام رضا (ع)، ساختمان دانشکده پیراپزشکی
   
 
نام و نام خانوادگی: فرزانه نیساری
سمت: کارشناس ثبت‌نام و پذیرش
:مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد آمارزیستی
تلفن تماس: 034-42234512 داخلی 529
آدرس: سیرجان، خیابان ابن‌سینا، مجتمع آموزشی درمانی امام رضا (ع)، ساختمان دانشکده پیراپزشکی
    

شرح وظایف

 

 
نام و نام خانوادگی: مریم موسویان
سمت: مسئول سامانه سما
مدرک تحصیلی: کارشناسی برق و الکترونیک
تلفن تماس: 034-42234512 داخلی 514
آدرس: سیرجان، خیابان ابن‌سینا، مجتمع آموزشی درمانی امام رضا (ع)، ساختمان دانشکده پیراپزشکی
    
  

شرح وظایف

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

مریم کریمی
سمت: کارشناس نقل و انتقالات
مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری
تلفن تماس: 034-42234512 داخلی 544
آدرس: سیرجان، خیابان ابن‌سینا، مجتمع آموزشی درمانی امام رضا (ع)، ساختمان دانشکده پیراپزشکی
    
  

شرح وظایف

Contacts

Address: sirjan - Seyyed Jamaledin Asad Abadi Blvd - Parks of Traffic - Sirjan University of Medical Sciences
Contact number: 42273696-034
Fax number: 42266408-034
email: ssm@sirums.ac.ir

نظرسنجی

Nothing found!

Template Design:Dima Group