دسترسی سریع به :

مسوول امور خوابگاه ها

 

شرح وظایف:

- تأمین خوابگاه برای دانشجویان غیر بومی.

- تجهیز و تأمین وسایل رفاهی.

- تهیه و تنظیم مقررات خوابگاه و نظارت بر اجرای آن.

- تهیه و تنظیم لیست ساکنین خوابگاه.

- ثبت نام دانشجویان متقاضی خوابگاه و صدور برگه ورود به خوابگاه.

- برآورد خسارت و تسویه حساب خروج از خوابگاه.

- محاسبه و اعلام هزینه خوابگاه ها جهت واریز به حساب دانشگاه.

- حفظ و حراست از اموال دولتی.

- نظارت کمی و کیفی امور جاری خوابگاه ها اعم از خدمات، تأسیسات و پرسنل تحت پوشش و...

- پیش بینی به موقع و انجام نیازهای خدماتی تأسیساتی و تعمیراتی و...

- نظرخواهی از دانشجویان در زمینه نیاز سنجی خدمات ضروری و کیفیت خدمات موجود و رضایت سنجی آنان.