دسترسی سریع به :

مسوول امور دانشجویی و صندوق رفاه

شرح وظایف:

- ثبت نام از دانشجویان روزانه متقاضی وام تحصیلی از طریق دانشکده، تهیه لیست، کنترل، ارسال به صندوق رفاه و پیگیری تا مرحله واریز به حساب دانشجویان

- ثبت نام مستقیم از دانشجویان روزانه متقاضی وام مسکن ( دانشجویان غیر بومی که در خوابگاه های دانشجویی سکونت ندارند) تهیه لیست وکنترل آن و ارسال به صندوق رفاه

- ثبت نام مستقیم از دانشجویان روزانه متأهل متقاضی وام ودیعه مسکن ( که در منازل استیجاری سکونت دارند) . بازدید منزل، تهیه فرم و مدارک مربوطه، تهیه لیست، کنترل و ارسال به صندوق رفاه. پیگیری تا مرحله واریز به حساب دانشجویان

- تهیه لیست کلیه دانشجویان روزانه و شبانه از طریق دانشکده ها جهت تهیه لیست نهایی بیمه حوادث ارسال به اداره بیمه – صدور کارت بیمه حوادث – ارسال به دانشکده ها جهت توزیع به دانشجویان

- تهیه و تنظیم لیست و دیسکت کار دانشجویی جهت ارسال به حسابداری و بانک و پیگیری تا مرحله واریز به حساب دانشجویان

- امور مربوط به فارغ التحصیلی انتقالی و انصراف و... دانشجویان و تسویه حساب دانشجویان