دسترسی سریع به :

 

بسمه تعالی

 

اطلاعیه تاریخ تحویل فرم تائید سوابق خدمتی مشمولین

 

امتیاز ویژه کرونا داوطلبان آزمون استخدام پیمانی مورخ 28/07/1402

 

احتراما به اطلاع آن دسته از داوطلبان آزمون استخدامی 28مهرماه 1402دانشکده علوم پزشکی سیرجان که مشمول امتیاز سوابق ویژه کرونا می باشند ،

 

میرساند به منظور انجام فرایند "تایید سوابق خدمتی امتیاز ویژه کرونا" ضمن دریافت  فرم مربوطه از طریق لینک ذیل به محل خدمتی خود از تاریخ

 

19/7/1402 لغایت 30/7/1402 مراجعه نموده و پس از محاسبه امتیاز ویژه کرونا ،فرم تکمیل و تایید شده را به واحد کارگزینی محل خدمت تحویل نمایند.

 

قابل ذکر است به استناد بند 3دستورالعمل نحوه تعیین و اعطای امتیازات و اولویت جذب نیروهای درگیر مستقیم با بیماری کرونا در آزمون های استخدامی

 

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی و انستیتو پاستور ایران و نامه شماره 366676مورخ 12/7/1399رئیس

 

محترم سازمان اداری و استخدامی کشور، امتیاز ویژه کرونا صرفا برای یک مرحله (از شرکتی به قراردادی یا پیمانی ، از قراردادی به پیمانی )قابل احتساب

 

و استفاده خواهد بود. لذا داوطلبانی که در آزمون های استخدامی پیشین وزارت متبوع از امتیاز مذکور استفاده نموده و استخدام شده اند مجاز به

 

استفاده مجدد نمی باشند.

 

لینک دریافت فرم تایید سوابق خدمتی مشمولین امتیاز ویژه کرونا در واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 

 

 

با آرزوی موفقیت