دسترسی سریع به :
احتراماٌبه استحضار مي رساند ازمون الكترونيك مالاريا مورخ 26 / 09 / 1401 از ساعت 8-14 برگزار ميشود جزوه اموزشي مالاريا به پيوست جهت اطلاع رساني در سايت دانشكده حضورتان ارسال مي گردد.