شنبه 6 آذر 1400 | Saturday 27 November 2021

دانشکده پزشکی سیرجان - نتایج آزمون نیروی شرکتی (خرید خدمت)مورخ 1400/06/12

 

بسمه تعالی

اطلاعیه برنامه زمانبندی تحویل مدارک داوطلبان آزمون شرکتی (خرید خدمت) سال 1400

بدینوسیله فهرست اسامی داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک  آزمون پذیرش نیروی شرکتی (خرید خدمت) مورخ  12/6/1400 در رشته های شغلی  آگهی شده به شرح جدول ذیل اعلام می گردد. لذا ضروری است داوطلبان محترم طبق جدول زمان بندی، با دردست داشتن کلیه مدارک مشروحه ذیل به آدرس قید شده  مراجعه نمایند:

  • اصل و دو سری تصویر تمامی صفحات  شناسنامه
  • اصل و دو سری تصویر  کارت ملی پشت و رو( در مواردی که کارت ملی جدید تحویل نگردیده، ارائه برگه رسید کارت ملی الزامی است)
  • اصل و دو سری تصویر آخرین مدرک تحصیلی
  • اصل و دو سری تصویر  وضعیت طرح  نیروی انسانی  جهت رشته های مشمول طرح ( پایان طرح ، معافیت از طرح)
  • اصل و دو سری تصویر کلیه مدارک وتاییدیه های مربوط به سهمیه های ایثارگری(اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه پدر، مادر یا همسر در صورت استفاده از سهمیه ایثارگران)
  • شش قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
  • اصل و دو سری تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی ویا معافیت دائم (ویژه آقایان)
  • اصل و دو سری تصویر گواهینامه ب(2) یا پایه دوم (جهت رشته شغلی فوریتهای پزشکی)
  • پوشه دوار و پوشه معمولی

 

*تذکرات  بسیار مهم:

-اعلام اسامی به منزله پذیرش و قبولی نهایی در آزمون نبوده و پذیرش نهایی منوط به تایید مدارک بر طبق

شرایط مندرج در آگهی منتشره و  تاییدیه هسته گزینش خواهد بود.

-بر اساس مفاد آگهی منتشر شده، داوطلبانی که در مرحله انجام مصاحبه حضور نداشته اند از لیست پذیرش نهایی حذف گردیده اند.

- داوطلبان موظفند در تاریخ و مکان تعیین شده جهت تحویل مدارک مراجعه نمایند.بدیهی است عدم حضور به منزله انصراف از پذیرش خواهد بود.

- با توجه به اعلام وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مبنی بر نحوه بکارگیری،پذیرش در این رشته های شغلی بصورت خریدخدمت (شرکتی) می باشد.

 

 

جدول زمانبندی و فهرست اسامی داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک

نام و نام خانوادگی

رشته شغلی

تاریخ مراجعه

مکان مراجعه جهت تحویل مدارک

فاطمه رضوانی پور

مددکار بهداشتی و درمانی

10/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

زهرا خواجوئی گوئینی

کارشناس بهداشت محیط

10/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

رقیه حاجی ابراهیمی

کارشناس بهداشت محیط

10/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

فریبا نامدار

کارگزین

11/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

مریم ساری خانی مرنی

کارگزین

11/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

سحر اسماعیل زاده آشینی

کارگزین

11/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

مسعود پات

کارگزین

11/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

ندا روح الامینی

کارشناس آزمایشگاه

10/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

نجمه زیدآبادی نژاد

کارشناس امور آموزشی

10/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

سجاد حیدری فرد

کارشناس امور فرهنگی

10/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

مریم شهابی رابری

حسابدار

11/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

منصورپورسلطانی مقاملو

حسابدار

11/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

فاطمه آبیار

حسابدار

11/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

فرحنازآران

حسابدار

11/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

سحراحمدی زاده

حسابدار

11/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

حمیده بهشتی نسب

حسابدار

11/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

سحر قرائی بید بریانی

روانشناس

10/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

فاطمه کریمی دارابی

روانشناس

10/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

مینا خدارحم پورلری

کارشناس شبکه

10/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

افسانه کریمی

کارشناس شبکه

10/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

ندا نورمندی پور

کارشناس شبکه

10/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

علیا گرگینی

پرستار

10/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

معین افشار جهانشاهی

پرستار

10/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

روح اله عظیمی زاده

پرستار

10/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

ناهید دل زنده

پرستار

10/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

حمیده معتمد

پرستار

10/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

افسانه بیگلری ارچندانی

پرستار

10/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

رضوان مهدیپور

پرستار

10/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

فریبا جعفر زاده

پرستار

10/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

مونس احمدی مکی آبادی

پرستار

10/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

زهرا نگهداری

پرستار

10/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

الهام صادقی گرگینی

پرستار

10/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

فاطمه خسروی فریدی

پرستار

10/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

فاطمه امیری خراسانی

پرستار

10/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

اعظم صادقی گوغری

پرستار

10/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

فاطمه صادقی

پرستار

10/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

نجمه آرش

پرستار

10/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

زهره اسفندیار پور

پرستار

10/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

مریم زیدآبادی نژاد

پرستار

10/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

ام البنین آز

پرستار

10/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

فاطمه پرواز

پرستار

10/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

مریم صفی نتاج

پرستار

11/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

فروزان افشار جهانشاهی

پرستار

11/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

فرزانه علی میرزاحسینی

پرستار

11/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

پویا یعقوبی

پرستار

11/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

طیبه افرادی

پرستار

11/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

حمیده شریفی

پرستار

11/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

الهه منظری توکلی

پرستار

11/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

سحرطالبی نسب

پرستار

11/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

اکرم فیروزآبادی

پرستار

11/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

پروانه جعفری معصومی

پرستار

11/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

حمیده سعیدآبادی نژاد

پرستار

11/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

ساره خودکامه

پرستار

11/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

وجیهه بهمن پور

پرستار

11/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

ساناز میرزایی دهنوی

پرستار

11/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

فاطمه نورمندی پور

پرستار

11/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

فاطمه سادات رضوی نسب

پرستار

11/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

خدیجه خواجوئی قرائی

پرستار

11/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

مطهره رئیسی

پرستار

11/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

مرضیه عسکری دهستانی

پرستار

11/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

سمیه اسکندری نسب

پرستار

11/7/1400

بیمارستان امام رضا (ع): بلوار هجرت

وهب صادقی

کاردان و کارشناس بالینی فوریتهای پزشکی

10/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

علی فاریابی

کاردان و کارشناس بالینی فوریتهای پزشکی

10/7/1400

دانشکده علوم پزشکی سیرجان:بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک،اداره منابع انسانی(واحد کارگزینی)

 

 

تماس با ما

سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد ابادی جنب پارک ترافیک –کد پستی :7816916338
تلفن: 42340640-034
فکس:42340626-034
پست الکترونیک: ssm@sirums.ac.ir
واحد تلفن تماس:
ریاست : 42340611-034 و42340610-034
آموزش:   42234506-034
فکس معاونت توسعه مدیریت و منابع : 42340612-034
فکس آموزش: 42202051-034

  • آخرین به روز رسانی: سه شنبه 23 نوامبر 2021, 19:40:19.

نظرسنجی

طراحی سایت جدید چگونه است؟
Template Design:Dima Group