دسترسی سریع به :

بازدید رئیس دانشکده، معاون درمان، مدیر غذا و دارو، رئیس بیمارستان امام رضا(ع)، رئیس بازرسی و رئیس امور پرستاری دانشکده علوم پزشکی سیرجان از بیمارستان دکتر غرضی سیرجان.