شنبه 3 مهر 1400 | Saturday 25 September 2021

اخبار و رویدادها

تقویم آموزشی نیمسال اول 1399

درباره دانشکده

اين دانشكده در سال 1387 با پذيرش 19 نفر دانشجوي مقطع كارداني فوريتهاي پزشكي تحت نظر دانشكده پرستاري ومامايي كرمان در محل بیمارستان کاشانی سابق شروع به كار نمود و اين روند در سال 1388 نيز ادامه يافت تا اينكه در اول اذر سال 1389 مجوز دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درماني سيرجان از طرف شورای گسترش وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی پس از بازدید از شهرستان و زیر ساخت های ان صادر گرديد .
از سال 1390 با همکاری بنیاد خیریه فاطمیه ساختمان فعلی دانشکده تکمیل و دانشکده ( قسمت اداری و آموزش ) به محل فعلی انتقال یافت و ساختمان سابق تبدیل به خوابگاه دانشجویی گردید.

آیین نامه تسهیلات آموزش شاهد وایثارگر

تعریف:

واژه های شاهد و ایثارگر در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند:

الف: واژه شاهد به فرزند و زوجه شهید، مفقود الاثر، اسیر و جانباز 70 درصد و بالاتر اطلاق می شود.

ب: واژه ایثارگر بر یکی از مصادیق زیر اطلاق می شود:

- رزمنده ای که حداقل شش ماه حضور داطلبانه در جبهه داشته باشد.

- جانبازی که حداقل 25 درصد نقص عضو داشته باشد.

- آزاده ای که حداقل ش شماه سابقه اسارت داشته باشد.

2- تبصره الحاقی به ماده 3: به دانشجوی جانبازی که به علت ادامه درمان نتواند در مهلت تعیین شده برای ثبت نام مراجعه کند اجازه داده می شود (مشروط بر اینکه گواهی پزشکی معتبری که به تأیید کمیسیون پزشکی و یا پزشک معتمد دانشگاه دسیده باشد ارائه نماید) که تا زمان حذف و اضافه انتخاب واحد کند.

3- تبصره الحاقی به ماده 11: دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در هر نیمسال حداقل 10 واحد انتخاب نمایند.

4- تبصره الحاقی به تبصره 5 ماده 11: دانشجوی شاهد و ایثارگری که با گذراندن 8 واحد درسی فارغ التحصیل می شود، در صورتی که میانگین نمرات نیمسال ماقبل او حداقل 15 باشد می تواند در دوره تابستانی حداکثر 8 واحد انتخاب نماید.

5- تبصره الحاقی به ماده 14: دانشجوی ایثارگری که به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ نتواند در جلسه و یا جلسات امتحانی درس یا دروس گرفته شده شرکت کند، تأیید مدارک توسط کمیسی.ن پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه، می تواند طبق برنامه ای ک هاز طرف گروه آموزشی ذیربط تعیین می شود حداکثر تا پایان نیمسال بعدی در امتحان آن درس یا دروس شرکت نماید. در غیر اینصورت درس یادروس مذکور حذف می شود.

6- تبصره الحاقی به ماده 16: تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلاس درس و یا در جلسه امتحان باستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه می باشد.

7- تبصره الحاقی به تبصره ماده 17: دانشجوی شاهد و ایثارگر می تواند دو درس نظری خود را تا پنج هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی حذف نماید، مشروط بر اینکه تعداد واحدهای باقی مانده او از 10 واحد کمتر نشود.

8- تبصره الحاقی به ماده 19: تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در نیمسال موردنظر برای دانشجویان شاهد و ایثارگر باستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه میباشد.

9- تبصره الحاقی به ماده 23: مدت زمان امتحان (میان ترم و پایان ترم) برای دانشجویان جانباز ، با توجه به وضعیت جسمانی آنها بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه و تأیید ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه، حداکثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آن قابل افزایش است.

10- تبصره الحاقی به ماده 26: نمرات مردودی سه ددرس دانشجویان شاغل به تحصیل جانباز با حداقل 35% جانبازی و زوجه جانباز 50% به بالا (ورودیهای 67 به بعد) در میانگین نمرات آنان محسوب نمی شود، مشروط بر اینکه نمرات هر یک از دروس مزبور پس از اخذ آنها در اولین فرصت ممکن و شرکت در امتحانهای آن کمتر از 12 نباشد.

برای دانشجویان جانبازی که درصد جانبازی آنان بیش از 35% باشد، به ازای هر 10% اضافه جانبازی یک درس به سه درس فوق افزوده می شود و در هر حال تعداد دروس حذف شده نباید از پنج درس تجاوز نماید.

11- تبصره الحاقی به ماده 65: دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند دروس مزبور را با رعایت سایر شرایط در دو نیمسال تکرار کنند.

12- تبصره الحاقی به ماده 33: در صورتی که مرخصی برای درمان صدمات ناشی از جنگ باشد و مدت درمان بیش از یک ماه ادامه یابد و مدارک مربوط مورد تأیید کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه باشد آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود.

13- تبصره الحاقی به ماده 46: برای دانشجویان شاهد و ایثارگر، نمرات دروس گذرانده شده که در دانشگاه مقصد پذیرفته نشده است در میانگین کل او محاسبه نمی شود.

14- تبصره الحاقی به ماده 55: برای دانشجویان شاهد و ایثارگر، گذراندن حداقل 14 واحد درسی کفایت می کند.

15- تبصره الحاقی به ماده 56: دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه فارغ از شرایط احراز رتبه نسبی از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر تغییر رشته دهند.

 

آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد در دانشگاههای کشور

مقدمه:

در راستای فرمایشات مورخ 5/8/75 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر بهبود بخشیدن به برنامه های آموزشی و فرهنگی فرزندان و همسران معزز شاهد با اولویت خاص و با عنایت به مصوبه مورخ 13/7/74 شورای طرح و برنامه در خصوص تدوین آئین نامه نقل و انتقال فرزندان و همسران دانشجوی شاهد این آئین نامه که پس از تأیید ستادهای مرکزی شاهد وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب ستاد برنامه ریزی در جلسه مورخ 4/11/75 به تصویب نهایی شورای طرح و برنامه امور فرهنگی فرزندان معزز شاهد رسید از نیمسال اول سال تحصیلی 77-76 در کلیه دانشگاههای کشور قابل اجرا است.

لازم به ذکر است که فرزندان و همسران معزز شاهد همانند سایر دانشجویان کشور از مزایای آئین نامه های جاری نقل و انتقال وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برخوردارند، لکن بدلیل ضرورت حفظ انسجام و تجمع خانواده هایی که در آنها یگانه فرزند ذکور و یا فرزندان اناث و همسر موفق به تحصیل در مراکز آموز عالی می شون این آئین نامه به صورت خاص برای این قبیل خانواده ها از سوی شورای طرح و برنامه امور فرهنگی شاهد تصویب و جهتا اجرا ابلاغ می گردد.

ماده 1:

تسهیلات موضوع این آئین نامه تک فرزندان ذکور و کلیه فرزندان اناث و همسرات شاهد را در مقاطع مختلف تحصیلی در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور شامل می شود.

تبصره 1: سایر فرزندان معزز شاهد در صورت درخواست می توانند از مزایای آئین نامه های جاری نقل و انتقال وزارتین استفاده نمایند.

تبصره 2: دوره های دکتری تخصصی مشمول این آئین نامه نخواهند بود.

ماده 2:

کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظفند در هر سال تحصیلی با درخواست انتقال دانشجویان شاهد مذکور در ماده 1 این آئین نامه پس از ثبت نام و در ابتدای ترم در شروع سال تحصیلی خارج از ضوابط نقل و انتقال آئین نامه آموزشی موافقت نمایند.

ماده 3:

حداکثر 2% سهمیه پذیرش در هر مقطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری غیر تخصصی) در هر دانشگاه یا دانشکده تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت انتقال فرزندان و همسران شاهد جدید الورود موضوع ماده (1) در شروع هر سال تحصیلی اختصاص می یابد.

تبصره 1: در صورت عدم تکمیل سقف 2% توسط دانشجویان جدید الورود موضوع ماده (1) در شروع هر سال تحصیلی اختصاص می یابد.

تبصره 1: در صورت عدم تکمیل سقف 2% توسط دانشجویان جدید الورود، حداکثر تا سقف 5/0 % از سهمیه فوق به دانشجویان شاهد ورودی سالهای قبل تخصیص می یابد.

تبصره 2: ملاک تعیین ظرفیت پذیرش هر مقطع تحصیلی دفترچه راهنمای آزمون سراسری، دفترچه های راهنمای آزمون کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد سال ورود دانشجو می باشد.

تبصره 3: با توجه به محدودیت ظرفیت دوره دکتری دندانپزشکی سهمیه انتقالی دانشجویان شاهد در این دوره تحت هر شرایطی از 2% تجاوز نخواهد کرد، بعبارت دیگر در صورت عدم تکمیل و استفاد ه از سهمیه 2% رشته های پزشکی و داروسازی مازاد سهمیه این رشته ها قابل استفاده در رشته دندانپزشکی نخواهد بود.

ماده 4:

افراد واجد شرایط با تأیید و معرفی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و از طریق معاونتهای ذیربط در وزارت فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه مقصد معرفی خواهند شد

 

تماس با ما

سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد ابادی جنب پارک ترافیک –کد پستی :7816916338
تلفن: 42340640-034
فکس:42340626-034
پست الکترونیک: ssm@sirums.ac.ir
واحد تلفن تماس:
ریاست : 42340611-034 و42340610-034
آموزش:   42234506-034
فکس معاونت توسعه مدیریت و منابع : 42340612-034
فکس آموزش: 42202051-034

نظرسنجی

طراحی سایت جدید چگونه است؟
Template Design:Dima Group