دسترسی سریع به :

 

نام دانشگاه آدرس سایت

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

www.kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار www.medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مازندران www.mazums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

www.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

www.goums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بم

www.mubam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

www.jmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

www.nkums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی آبادان

www.abadanums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی لارستان

www.larums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی خمین

www.khomeinums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی سراب

www.sarabums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی خوی

www.khoyums.ac.ir